Obvezni izbirni predmeti

Učenec izbere dve uri pouka tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko.

V šolskem letu 2022/2023 bodo učenci 7., 8. in 9. razreda obiskovali 18 različnih izbirnih predmetov, ki so razporejeni v dva sklopa.

Družboslovno-humanistični izbirni predmeti:

 • likovno snovanje (LS1, LS2, LS 3), poučuje Tanja Kogoj,
 • nemščina (NI1), poučuje Tomaž Juvan,
 • nemščina (NI2, NI3), poučuje Nevenka Šušteršič,
 • turistična vzgoja (TVZ), poučuje Aleš Bobek,
 • filmska vzgoja (FVZ1, FVZ2, FVZ3), poučuje Barbara Eržen.

Naravoslovno-tehnični izbirni predmeti:

 • urejanje besedil (UBE), poučuje Barbara Eržen,
 • multimedija (MME), poučuje Barbara Eržen,
 • računalniška omrežja (ROM), poučuje Barbara Eržen,
 • genetika (GEN), poučuje Jernej Glaser,
 • matematične delavnice 8 (MD7), poučuje Vesna Harej,
 • Sonce, Luna, Zemlja (SLZ), poučuje Vesna Harej
 • obdelava gradiv – les (OGL), poučuje Brigita Horvat
 • izbrani šport (IŠP1) – odbojka/atletika, poučuje Živa Cesar Gams,
 • izbrani šport (IŠP2) – nogomet, poučuje mag. Danilo Dominc,
 • šport za sprostitev (ŠZS) – poučuje mag. Danilo Dominc.

Neobvezni izbirni predmeti

Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov od 4. do 9. razreda se oblikujejo iz učencev drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja.

Za šolsko leto 2022/2023 so učenci od 4. do 6. razreda izbrali:

 • računalništvo (NRA), poučuje Barbara Eržen,
 • šport (NŠP), poučuje Živa Cesar Gams,
 • tehniko (NTE), poučuje Brigita Horvat,
 • nemščino (N2N), poučuje Tomaž Juvan,
 • umetnost (NUM), poučuje Tanja Kogoj.

Učenci 1. razreda bodo imeli tedensko dve uri angleščine (N1A) v vsakem oddelku, poučuje Maša Kranjc.

(Visited 1.153 times, 1 visits today)