Skoči na glavno vsebino

Hišni red

UVOD
Pravila hišnega reda temeljijo na 31.a členu Zakona o osnovni šoli. S pravili hišnega reda šola določi šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo.

1. ŠOLSKI PROSTOR

 • Šolski prostor je območje šole, kjer se zadržujejo učenci in se uporablja za učno-vzgojni Te površine so prostori šole, šolsko dvorišče pred glavnim vhodom, šolsko in otroško igrišče ter travnik ob igrišču.
 • Urejenost šolskega poslopja in zunanjih šolskih površin je skrb vseh zaposlenih v šoli, učencev in ostalih uporabnikov.

2. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

 • Šola odpira svoja vrata ob 6.15 uri in izvaja jutranje varstvo, pouk in podaljšano bivanje in popoldansko varstvo do 16.45 ure. V času skupnih govorilnih ur, pedagoških konferenc in prireditev je šola odprta do 21.00 ure. Najemniki telovadnice lahko prostore koristijo do 22.00 ure.
 • Uradne ure so vsak delovni dan med 8.00 in 14.00 uro, za učitelje pa med individualnimi in skupnimi govorilnimi urami, katerih termin se določi na začetku šolskega leta.
 • Igrišče se uporablja za potrebe šole v dneh, ko poteka pouk od 7.00 do 16.00 ure. Ob dneh, ko poteka pouk, lahko igrišče od 16.00 do 22.00 ure uporabljajo zunanji uporabniki športnih površin. Ob dneh, ko pouk ne poteka (vikendi, prazniki, šolske počitnice) je igrišče odprto cel dan. Igrišče je zaprto ponoči vsak dan od 22.00 do 7.00.

3. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA

3.1. ŠOLSKI „ZVONEC“

S poukom brez zvonca želimo doseči večjo usmerjenost učencev k učnemu procesu in preprečiti vznemirjenje ob zvonjenju. Pouk je tako bolj usmerjen k vsebinam in učencem.

Zvonec zvoni le trikrat (ob 8.20, 9.25 in 10.30).
  06.15-08.00 jutranje varstvo za učence do 3. razreda
predura 7.30-8.15 predura (IP, DOP, DOD)
1. ura 08.20-09.05  
odmor 09.05-09.25 malica za 1., 2., 3., 6. in 8. razred
aktivni odmor za 4., 5., 7. in 9. razred
2. ura 09.25-10.10  
odmor 10.10-10.30 malica za 4., 5., 7. in 9. razred
aktivni odmor za 1., 2., 3., 6. in 8. razred
3. ura 10.30-11.15  
4. ura 11.20-12.05  
5. ura 12.10-12.55  
  12.05-14.15 kosilo (glede na urnik in razpored kosil)
6. ura 13.00-13.45  
7. ura 14.15-15.00  
 
Podaljšano bivanje
Ura 12.05-14.15 kosilo (glede na urnik in razpored kosil)
1. ura
12.05-12.55 sprostitvene dejavnosti
2. ura
12.55-13.45 sprostitvene dejavnosti, interesne dejavnosti, izbirni predmeti
3. ura
13.45-14.35 samostojno učenje (1., 2. in 3. razred), ustvarjalno preživljanje prostega časa, izbirni predmeti, interesne dejavnosti (4. in 5. razred)
4. ura
14.35-15.25 samostojno učenje (4. in 5. razred), ustvarjalno preživljanje prostega časa, interesne dejavnosti (1., 2. in 3. razred)
5.ura 15.25-16.15 ustvarjalno preživljanje prostega časa, interesne dejavnosti, sprostitvene dejavnosti
  16.15-16.45
popoldansko varstvo
 
3.2. VSTOP IN IZSTOP IZ ŠOLE

Učenci vstopajo v šolo  skozi tri vhode (vhod s ploščadi, vhod za razredno stopnjo in vhod za predmetno stopnjo). Skozi vhod s ploščadi vstopajo učenci 1. in 2. razreda, skozi vhod za razredno stopnjo učenci od 3. do 6. razreda ter skozi vhod za predmetno stopnjo učenci od 7. do 9. razreda.

V šolo vstopajo med 8.05 in 8.20, razen če začenjajo s poukom prej ali kasneje ali so v jutranjem varstvu. Če začenjajo s poukom s preduro, je prihod najkasneje ob 7.25 skozi vhod s ploščadi Učenci se takoj napotijo v garderobo in nato v učilnico.

Vhodi v šolo iz atrija šole (za učence od 3. do 9. razreda) so odprti od 8.05 do 8.20 ter od 13.00 do 14.00. Skozi vhod s ploščadi je možno priti tudi v jutranjem in dopoldanskem času ter od 14.00 do 16.00 Če je vhod zaprt, je potrebno pozvoniti.

Pri odhodu uporabijo učenci isti izhod, kot so ga uporabili ob prihodu v šolo. Če je ta izhod zaklenjen, uporabijo vhod s ploščadi.

Vhod s ploščadi je namenjen tudi delavcem šole in učencem na vozičku, staršem in zunanjim obiskovalcem pa ob vnaprejšnjem dogovoru z delavci šole.

Učenci in zunanji obiskovalci, ki obiskujejo športne dejavnosti v telovadnicah, vstopajo v telovadnico skozi vhod z igrišča (vhod na igrišče ob telovadnici je odprt od 14.30 dalje, če so dejavnosti v telovadnicah). Drugim učencem in obiskovalcem vstop na igrišče pred 16.00 ni dovoljen.

3.3. JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo je organizirano za vnaprej prijavljene učence. Poteka od 6.15 do 8.00 v učilnici, ki je določena ob začetku šolskega leta. Učenci pridejo skozi vhod s ploščadi sami, brez spremstva staršev. Pri vhodu je delavec šole, ki jih usmeri v razred. Če delavca ni, starši pozvonijo ob vhodu. Prihod v jutranje varstvo je možen od 6.15 do 7.30.

3.4. PODALJŠANO BIVANJE

Učenci, ki so v podaljšanem bivanju, odhajajo domov ob urah, ki jih starši navedejo v anketnem vprašalniku pred pričetkom šolskega leta. Sprememba napovedanega odhoda domov je možna ob vnaprejšnjem pisnem sporočilu starša učitelju podaljšanega bivanja ali razredniku.

Starši učencev pridejo na ploščad pred šolo in informatorju sporočijo, po katerega otroka so prišli in počakajo otroka pri vhodu s ploščadi. Delavec šole pri vhodu pokliče učitelja podaljšanega bivanja po telefonu, a ne v času učne ure. Učna ura za učence 1., 2., in 3. razreda je od 13.45 do 14.35, za učence  4. in 5. razreda je učna ura od 14.35 do 15.25.

Podaljšano bivanje je organizirano do 16.45.

3.4. ŠOLSKI AVTOBUS

Učenci, ki se vozijo v šolo s šolskim avtobusom, pridejo v šolo v spremstvu delavca šole. Na pouk počakajo v učilnici 1. A.

Dežurni učitelj ob 15.15 pospremi učence, ki se vozijo s šolskim avtobusom, na postajališče.

3.5. ŠOLSKA PREHRANA

Prehrana je organizirana skladno z navodili organizatorja šolske prehrane.

Učenci razredne stopnje imajo dopoldansko malico v  učilnicah. Učenci predmetne stopnje imajo malico v jedilnici. Malico po prvi šolski uri imajo učenci 1., 2., 3., 6. in 7. razreda. Malico po drugi šolski uri imajo učenci 4., 5., 8. in 9. razreda.

Malico za učence 1. in 2. razreda pripeljejo pred razred delavke iz kuhinje po prvi šolski uri. Učenci (reditelji) od 3. do 5. razreda prinašajo malico v razred sami in jo tudi sami odnesejo.

Kosilo poteka po razporedu v jedilnici, ki ga pripravi organizatorka prehrane. Z razporedom seznani učence in učitelje.

Popoldanska malica je pripravljena porcijsko in jo učenci dobijo pri kosilu ter pojedo v učilnicah, kjer imajo podaljšano bivanje. popoldanske malice ni dovoljeno uživati v telovadnici.

3.6. ŠOLSKA KNJIŽNICA

Odprta je vsak delovni dan razen srede od 11.20 do 14.30 in v času skupnih govorilnih ur. V tem času je na voljo tudi čitalnica. Vsakemu našemu učencu pripada komplet učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada. Izposodi si ga lahko ob pričetku šolskega leta ter ga vrne ob koncu šolskega leta. Izposoja je brezplačna, v primeru uničenega ali izgubljenega učbenika je potrebno poravnati odškodnino po pravilniku učbeniškega sklada.

Napotki obiskovalcem knjižnice:

 • Knjižnica je prostor, kjer si izposojamo knjige, beremo, izdelujemo seminarske naloge in plakate, ni pa namenjena druženju učencev po pouku.
 • V knjižnici ne smemo biti glasni, da ne motimo drugih.
 • Tudi v času prostih ur, ki jih učenci preživljajo v knjižnici, veljajo enaka pravila obnašanja kot v času izposoje.
 • S pomočjo knjižničarke ali samostojno izberemo želeno gradivo in ga damo knjižničarki, da ga vpiše in ga ne odnašamo brez njenega dovoljenja. Pri tem pazimo, da gradiva ne pomešamo.
 • Na dom se izposoja le leposlovje in poljudnoznanstvena literatura. Enciklopedična in leksikografska literatura ter periodika je namenjena za uporabo v knjižnici.
 • Izposojeno gradivo moramo vrniti v štirinajstih dneh, lahko pa ga tudi podaljšamo.
 • Gradiva za domače branje in bralno značko ne podaljšujemo.
 • Za izgubljeno gradivo prinesemo: novo enako gradivo, gradivo enake vrednosti.
 • Poskrbite tudi za vračilo učbenikov in ostalega gradiva v šolsko knjižnico.

4. ORGANIZACIJA NADZORA V ŠOLSKIH PROSTORIH IN UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

Šolske prostore nadzorujejo strokovni delavci v okviru dežurstev, informator, hišnik in čistilke. Delavci šole obvestijo hišnika ali vodstvo šole ob pojavu neljubih ali ogrožujočih dogodkov.

Vsak učitelj skrbi za nadzor v šolskih prostorih v času pouka, malice ali drugih dejavnosti. Za nadzor na hodnikih, v učilnicah, knjižnici, jedilnici in v drugih prostorih šole poleg dežurnih učiteljev poskrbijo tudi drugi delavci šole.

Dežurstvo učiteljev je urejeno po razporedu, ki ga objavi vodstvo šole v zbornici šole. Dežurstvo vključuje varstvo vozačev (v učilnici 1. A), jutranje dežurstvo in dežurstvo med glavnimi odmori (pri vhodih in na hodnikih), v času kosila (v jedilnici in garderobah). V času glavnih odmorov so učilnice predmetne stopnje zaklenjene.

Po končanih šolskih obveznostih učenci odidejo domov in se ne zadržujejo več v prostorih šole ali pred šolo. Zadrževanje po končanem pouku je dovoljeno samo v primeru organiziranega varstva ali na podlagi dovoljenja strokovnega delavca šole.

5. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

Šolski prostori so temeljito očiščeni z običajnimi čistilnimi sredstvi. Tekom trajanja pouka poteka redno čiščenje ali razkuževanje površin ter zračenje prostorov. Po koncu pouka čistilke izvedejo temeljito čiščenje in zračenje vseh prostorov v stalni uporabi z razkuževanjem miz, stolov, kljuk, ograj, držal in drugih površin, ki se jih učenci in zaposleni dotikajo.

Učenci uporabljajo toaletne prostore, ki so najbližje njihovi učilnici v času pouka. Na WC hodijo učenci posamično, praviloma v času odmorov.

Za čistočo zunanjih površin v okviru šolskega prostora (igrišče, atrij pred šolo) skrbijo vsi uporabniki. Smeti ni dovoljeno puščati izven košev za smeti. Koše prazni hišnik.

Hišnik v tednu pred ponovnim pričetkom pouka poskrbi za intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja tako, da se poveča pretok pitne vode v vodovodnem omrežju na vseh pipah v stavbi za najmanj 15 minut.

5.1. HRANJENJE GARDEROBE

Učenci hranijo garderobo v osebnih omaricah, razen učencev 1. in 2. razreda, ki jo hranijo pred razredom. Vsak učenec prevzame ključ svoje omarice pri razredniku in zanj odgovarja. V primeru izgube poravna stroške za nabavo novega.

Za red in čistočo svoje omarice skrbi vsak posameznik, za garderobni prostor pa vsi. Prepovedano je kakršnokoli lepljenje, pisanje, preoblikovanje zunanjosti in notranjosti omarice.

Vsi učenci so v šolskih prostorih obuti v copate, ki so namenjeni zgolj uporabi v notranjih prostorih. Pri športu veljajo pravila, ki jih določajo učitelji športa.

6. INFORMIRANJE UČENCEV IN STARŠEV
Na začetku  šolskega  leta  so  učenci  in  njihovi  starši  seznanjeni  z  urnikom,  hišnim  redom,  šolskim koledarjem in vsemi potrebnimi informacijami v Publikaciji šole, ki je objavljena tudi na spletni strani šole.
(Visited 906 times, 1 visits today)
Dostopnost