Skoči na glavno vsebino

Šolska prehrana

ŠOLSKA PREHRANA

Organizator šolske prehrane: Jasna ROZMAN

Šola organizira obvezno malico za vse učence, kot dodatno ponudbo pa tudi kosilo in popoldansko malico.

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši učencev na podlagi dogovora in pisnega soglasja ter potrdila zdravnika ob začetku šolskega leta in s strani stroke predpisanega jedilnika.

Prijava na šolsko prehrano

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma kadarkoli med šolskim letom. Prijava se vloži na posebnem obrazcu.

Pogodba o nudenju šolske prehrane

V začetku šolskega leta starši učencev podpišejo pogodbo o nudenju šolske prehrane, v kateri so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

Preklic prijave in odjava prehrane

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo. Starši lahko za stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane do zadnjega delovnega dne v tekočem mesecu, če izpolnijo obrazec »PREKLIC PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO«. Preklic in odjava velja s prvim delovnim dnem po prejemu preklica.

Odjava in prijava posameznega dnevnega obroka med šolskim letom

Odjava posameznega dnevnega obroka do 8.00 zjutraj preko portala LoPolis za starše.

Navodila za spletno odjavo dnevnega obroka preko portala LoPolis za starše se nahajajo TUKAJ.

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej.

V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin se smatra, da je posamezni obrok šolske prehrane pravočasno odjavljen, če se odjavi isti delovni dan, in sicer do 8.00 ure.

V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka vključno s subvencijo.

Plačevanje prehrane

Šolsko prehrano plačujete s položnicami ali preko trajnika mesečno. Prosimo vas, da stroške poravnate v roku. Če ugotovimo, da stroškov glede prehrane ne poravnavate redno, vas najprej na to opozorimo, nato vašemu otroku (začasno ali trajno) prekinemo šolsko prehrano.

Subvencioniranje šolske prehrane

Učenci bodo lahko pridobili subvencijo za šolsko prehrano po enakih merilih (lestvici) kot v prejšnjem šolskem letu. Staršem ne bo več treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice (ali) in kosila, saj bo upravičenost izhajala iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki bo ugotovljena v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Šola bo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Če družina učenca na dan 1. 9. 2018 ne bo razpolagala z veljavno odločbo o otroškem dodatku, lahko starši vložijo vlogo za subvencijo malice (ali) in kosila pri centru za socialno delo.

PRAVILA, POGODBA IN OBRAZCI ZA ŠOLSKO PREHRANO za šolsko leto 2023/2024:

  • PRAVILA šolske prehrane – veljavna od oktober 2021,
  • POGODBA za šolsko prehrano na OŠ Dravlje (25. 10. 2023)
  • obrazec za PRIJAVA učenca na šolsko prehrano,
  • obrazec za PREKLIC prijave na šolsko prehrano.

CENIK šolske prehrane (1. 11. 2023)

TRŽNA DEJAVNOST – Pravilnik o prodaji in trženju produktov na OŠ Dravlje


Označevanje snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, v obratih javne prehrane

S 13. decembrom 2014 se prične uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, ki v 44. členu določa, da so podatki o alergenih, kadar so ti prisotni v končnem proizvodu, obvezni tudi za nepredpakirana živila ponujena za prodajo končnemu potrošniku. Več o Uredbi in seznamu sestavin ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, si lahko preberete v spodnji priponki:

>> Označevanje snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, v obratih javne prehrane

BREZ VLOGE DO SUBVENCIJE PREHRANE V ŠOLSKEM LETU 2014/2015

Spoštovani starši!

Za šolsko leto 2014/2015 so zopet uvedene spremembe glede subvencioniranja šolske prehrane. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nas je o tem obvestilo z dopisom. Na spodnji povezavi si preberite del vsebine, v katerem so pomembne informacije za starše.
>> povezava na dopis – Brez vloge do subvencije prehrane v novem šolskem letu

OBVESTILO O TRAJNIH NALOGIH (direktna obremenitev)
Sporočamo vam, da bo urejanje trajnih nalogov (direktnih obremenitev) za plačilo obveznosti do naše šole od 01.01.2013 potekalo drugače kot doslej. Od navedenega datuma dalje boste lahko odprtje, prekinitev ali spremembo trajnega naloga (po novem storitev SEPA) za plačilo obveznosti do naše šole urejali izključno le v računovodstvu Osnovne šole DRAVLJE in ne več pri vaši banki in sicer z izpolnitvijo obrazca »Soglasje za SEPA direktno obremenitev«, ki ga boste prejeli v računovodstvu šole. Za že obstoječe trajne naloge bo prehod avtomatski.
S 1. 1. 2013 je obvezna vključitev v poslovanje s SEPA direktno obremenitvijo (krajše zapisano »shema SDD«) v celostnem obsegu. Pravila, ki veljajo za plačnike v shemi SDD se nahajajo v splošnih pogojih bank, ki vodijo račun plačnika. Ne glede na širša pravila v shemi SDD, bomo še naprej izvajali direktne obremenitve na predvidene dneve, kot je že ustaljena praksa.
Za vse navedeno ter za ugovore oziroma druga vprašanja v zvezi z izvrševanjem sheme SDD, se lahko obrnete na računovodstvo šole kontaktna oseba:
TOMAŽ KRANJC, tel. št.: 5073-616, e-pošta: racun-dravlje.lj@guest.arnes.si
S spoštovanjem,
Računovodja: Tomaž Kranjc
>> Obrazec Soglasje za SEPA direktno obremenitev

 

(Visited 3.387 times, 1 visits today)
Dostopnost