UVOD
Pravila šolskega reda temeljijo na osnovi 31. a člena Zakona o osnovni šoli. Pravila so del hišnega reda, s katerim šola določi šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo. Pravila šolskega reda so osnova dobrega medsebojnega razumevanja in počutja med učenci, učitelji in delavci šole. Želimo, da jih skupaj vsakodnevno upoštevamo.

1. ŠOLSKI PROSTOR
• Šolski prostor je območje šole, kjer se zadržujejo učenci in se uporablja za učno-vzgojni proces. Te površine so prostori šole, šolsko dvorišče pred glavnim vhodom, šolsko in otroško igrišče ter travnik ob igrišču.
• Urejenost šolskega poslopja in zunanjih šolskih površin je skrb vseh zaposlenih v šoli in vseh učencev.

2. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE
• Šola odpira svoja vrata ob 6.00 uri in izvaja jutranje varstvo, pouk in podaljšano bivanje in popoldansko varstvo do 16.45 ure. Vhoda na razredni in predmetni stopnji se zakleneta ob 8.30 uri, oziroma 9.25 uri V času skupnih govorilnih ur, pedagoških konferenc in prireditev je šola odprta do 21.00 ure. Najemniki telovadnice lahko prostore koristijo do 22.00 ure.
• Uradne ure so vsak delovni dan med 8.00 in 14.00 uro, za učitelje pa med individualnimi in skupnimi govorilnimi urami, katerih termin se določi na začetku šolskega leta.
• Igrišče se uporablja za potrebe šole od 7.00 do 17.00 ure. Od 17.00 do 22.00 ure igrišče lahko uporabljajo zunanji uporabniki športnih površin.

3. ORGANIZACIJA POUKA – ŠOLSKI „ZVONEC“

S poukom brez zvonca želimo doseči večjo usmerjenost učencev k učnemu procesu in preprečiti vznemirjenje ob zvonjenju. Pouk je tako bolj usmerjen k vsebinam in učencem. Zvonec zvoni le trikrat (ob 8.20, 9.25 in 10.30).

1. – 9. razred
  06.00-08.00 jutranje varstvo za učence do 5. razreda
predura 7.30-8.15 predura (IP, DOP, DOD)
1. ura 08.20-09.05  
odmor 09.05-09.25 malica od 1. do 7. razreda
aktivni odmor za 8. in 9. razred
2. ura 09.25-10.10  
odmor 10.10-10.30 malica za 8. in 9. razred
aktivni odmor za 1. in 7. razred
3. ura 10.30-11.15  
4. ura 11.20-12.05  
5. ura 12.10-12.55  
  12.05-14.15 kosilo (po končanem pouku)
6. ura 13.00-13.45  
7. ura 14.15-15.00  
 
 
Podaljšano bivanje
Ura 12.05-14.15 kosilo (po končanem pouku)
1. 12.05-12.55 neusmerjeni prosti čas
2. 12.55-13.45 neusmerjeni prosti čas, interesne dejavnosti, izbirni predmeti
3. 13.45-14.35 domače naloge in samostojno učenje (od 1. do 3. razreda), ustvarjalno preživljanje prostega časa, izbirni predmeti, interesne dejavnosti (4. in 5. razred)
4. 14.35-15.25 domače naloge in samostojno učenje (4. in 5. razred), ustvarjalno preživljanje prostega časa, interesne dejavnosti (od 1. do 3. razred)
5. 15.25-16.15 ustvarjalno preživljanje prostega časa in interesne dejavnosti
  16.15-16.45 popoldansko varstvo v igralnici
 
 
4. NADZOR V ŠOLSKIH PROSTORIH
• Vsak učitelj skrbi za nadzor v šolskih prostorih v času pouka, malice ali drugih dejavnosti. Za nadzor na hodnikih, v učilnicah, knjižnici, jedilnici in v drugih prostorih šole poleg dežurnih učiteljev poskrbijo tudi drugi delavci šole.
• V času podaljšanega bivanja učitelji izvajajo pouk interesnih dejavnosti v skladu z urnikom. Učitelj, ki to dejavnost vodi, prevzame učence pri učitelju podaljšanega bivanja in jih po končani dejavnosti pripelje nazaj. Če pa učenci po končani dejavnosti zaključijo s poukom, jih učitelj pospremi do garderobe, kjer se preobujejo ter zapustijo šolsko stavbo.
 
 
5. HRANJENJE GARDEROBE
• Učenci hranijo garderobo v osebnih omaricah. Vsak učenec prevzame ključ svoje omarice pri razredniku in zanj odgovarja. V primeru izgube poravna stroške za nabavo novega.
• Za red in čistočo svoje omarice skrbi vsak posameznik, za garderobni prostor pa vsi. Prepovedano je kakršnokoli lepljenje, pisanje, preoblikovanje zunanjosti in notranjosti omarice.
• Vsi učenci so v šolskih prostorih obuti v copate, ki so namenjeni zgolj uporabi v notranjih prostorih. Pri ŠPO veljajo pravila, ki jih določajo učitelji športne vzgoje.
 
 
6. DEŽURSTVO STROKOVNIH DELAVCEV
• Dežurstvo je urejeno po razporedu, ki ga objavi vodstvo šole v zbornici šole. Dežurstvo vključuje jutranje dežurstvo, dežurstvo med vsemi odmori, dežurstvo pri vhodu v šolo in v garderobah.
 
 
7. VAROVANJE IN NADZOR VSTOPANJA V ŠOLO
· Šolske prostore nadzorujejo strokovni delavci v okviru dežurstev, hišnik in čistilke. V popoldanskem času nadzorujejo šolske prostore učitelji v podaljšanem bivanju, vodje interesnih dejavnosti, sicer pa čistilke, ki so pooblaščene, da obvestijo hišnika, vodstvo šole, pristojno varnostno službo ali policijo, če opazijo, da je ogrožena varnost ljudi v stavbi, njihova lastnina ali če je ogrožena stavba ali šolska lastnina.
· Za učence od 1. do 3. razreda (izjemoma za učence 4. in 5. razreda) je organizirano jutranje varstvo v učilnici od 6.15 do 8.00 ure. Učenci vstopajo skozi vhod na razredni stopnji. Starši, ki pripeljejo otroka v šolo, ga pospremijo do rdeče črte samostojnosti in ne do razreda.
· Vhod s ploščadi je namenjen samo osebju šole, učencem in staršem na vozičku, zunanjim obiskovalcem, dostavi ter učencem, ki začenjajo pouk kasneje.
· Učenci razredne stopnje, ki se vozijo v šolo s šolskim avtobusom, na pouk počakajo v oddelku jutranjega varstva, učenci predmetne stopnje pa v jedilnici šole. Zadrževanje v garderobah ni dovoljeno.
· Po končanih šolskih obveznostih učenci odidejo domov in se ne zadržujejo več v prostorih šole ali izven nje. Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo v primeru organiziranega varstva ali na podlagi dovoljenja strokovnega delavca šole. Ker zaključujemo pouk različno, je zadrževanje na hodnikih in povzročanje hrupa moteče za ostale udeležence na šoli.
· Pri učencih od 1. do 5. razreda za odhod iz šole poskrbijo starši. Starši prihajajo po otroka, ki ni v podaljšanem bivanju, po končanem pouku ali kosilu, po učence, ki so vključeni v PB, pa po končani učni uri.
· Starši otroka počakajo pred šolo. O točni uri odhoda domov in spremstvu starši pisno obvestijo učitelja podaljšanega bivanja. Starši, ki prihajajo po svoje otroke predčasno, naj to storijo izjemoma.
· Dežurni učitelj ob 15.15 pospremi učence, ki se vozijo s šolskim avtobusom, na postajališče.
· Učenci predmetne stopnje, ki obiskujejo športno interesno dejavnost pozno popoldne ali zvečer, vstopajo v telovadnico skozi zadnji vhod.
· Starši med poukom ne smejo vstopati v učilnice, saj tako motijo pedagoško delo. Čas za pogovor z učitelji je v času dopoldanskih ali popoldanskih govorilnih ur
 
 
8. INFORMIRANJE UČENCEV IN STARŠEV
· Na začetku  šolskega  leta  so  učenci  in  njihovi  starši  seznanjeni  z  urnikom,  hišnim  redom,  šolskim koledarjem in vsemi potrebnimi informacijami v Publikaciji šole, ki je objavljena tudi na spletni strani šole.
· Razredniki in svetovalna služba med šolskim letom obveščajo učence in starše tudi ustno in pisno, le redko obveščamo učence z informacijami preko centralnega ozvočenja.
· Obveščanje učencev o nadomeščanjih odsotnih učiteljev poteka preko digitalnega zaslona in na spletni strani šole.
· V primeru slabega počutja ali poškodbe učenca oziroma obvestila, za katerega strokovni delavec na šoli presodi, da je nujno ali utemeljeno, pokliče starše razrednik, trenutni učitelj, svetovalna delavka ali vodstvo šole.
· Starši! Razrednik je prvi vezni člen med domom in šolo. Stiki z njim naj bodo pogosti. Ko boste reševali morebitne težave, najprej pokličite ali obiščite učitelja, nato razrednika, potem svetovalno službo in nazadnje ravnateljico.
(Visited 513 times, 1 visits today)